ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

23.08.2016 - Prijímacie konanie 2016 - 2. kolo - výsledky

Výsledky prijímacieho konania v 2. kole na bakalárske a inžinierske štúdium sú zverejnené
na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/ .

23.08.2016 - Externé štúdium - rozvrhy v zimnom semestri 2016/2017

 Externá forma štúdia - rozvrhy výučby v zimnom semestri 2016/2017
:: bakalárske štúdium ::  inžinierske štúdium ::

24.08.2016 - Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Roman Bulko

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

24. augusta 2016 o 10.00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Roman Bulko
študent
doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

25.08.2016 - Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Alena Čavojcová

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

25. augusta 2016 o 8.00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Alena Čavojcová
študentka
doktorandského štúdia v externej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

25.08.2016 - Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Matúš Farbák

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

25. augusta 2016 o 10.00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Matúš Farbák
študent
doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

25.08.2016 - Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Jaroslav Repa

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

25. augusta 2016 o 13.00 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Jaroslav Repa
študent
doktorandského štúdia v externej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
Študijný odbor 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 
študijný program teória a konštrukcie inžinierskych stavieb.

26.08.2016 - Obhajoba dizertačnej práce - Ing. Ľuboš Daniel

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle § 54 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že dňa

26. augusta 2016 o 9.30 h

v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE307, Univerzitná 8215/1, Žilina)
bude obhajovať dizertačnú prácu

Ing. Ľuboš Daniel
študent
doktorandského štúdia v dennej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Téma dizertačnej práce:
Študijný odbor 5.1.7 aplikovaná mechanika 
študijný program aplikovaná mechanika.

23.06.2016 - Referát vzdelávania - úradné hodiny cez prázdniny

Z dôvodu konania promócií
sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA zrušené úradné hodiny 7. a 8. júla 2016.

Z dôvodu konania zápisov do 1. ročníkov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA zrušené úradné hodiny 12., 14. a 29. júla 2016.

Z dôvodu plánovaného vypnutia súčastí UNIZA od elektrickej energie
sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA zrušené úradné hodiny 18. júla 2016.

Od 19. júla 2016 do 31. augusta 2016
sú na Referáte vzdelávania SvF UNIZA úradné hodiny v pondelok až štvrtok od 9.00 do 11.00 h.
Pred návštevou Referátu vzdelávania odporúčame
overiť si termín e-mailom (studref@fstav.uniza.sk) alebo telefonicky (041 513 55 12).

03.08.2016 - Príkazy a rozhodnutia dekana. Metodické usmernenia 2016

15.08.2016 - Prijímacie konanie inžinierske štúdium - 2. kolo

SvF UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania
v študijných programoch inžinierskeho štúdia v dennej forme: nosné konštrukcie budov, pozemné staviteľstvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a technológia a manažment stavieb
a v študijných programoch inžinierskeho štúdia v externej forme: inžinierske konštrukcie a dopravné stavby a technológia a manažment stavieb
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na inžinierske štúdium sú rovnaké
ako v prvom kole prijímacieho konania.
Termín podania prihlášok na inžinierske štúdium (2. kolo): od 21.7. do 15.8.2016 (vrátane)
Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo) - bez účasti uchádzačov: 23.8.2016

 SvF UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania
v študijných programoch bakalárskeho štúdia v dennej forme: geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažment stavieb
a v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme: staviteľstvo a technológia a manažment stavieb
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú rovnaké
ako v prvom kole prijímacieho konania.
Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium (2. kolo): od 23.6. do 15.8.2016 (vrátane)
Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo) - bez účasti uchádzačov: 23.8.2016

13.07.2016 - Prijímacie konanie 2016 - inžinierske štúdium - výsledky

Výsledky prijímacieho konania na inžinierske štúdium sú zverejnené
na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/ .

15.08.2016 - Prijímacie konanie bakalárske štúdium - 2. kolo

SvF UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania
v študijných programoch bakalárskeho štúdia v dennej forme: geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažment stavieb
a v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme: staviteľstvo a technológia a manažment stavieb
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú rovnaké
ako v prvom kole prijímacieho konania.
Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium (2. kolo): od 23.6. do 15.8.2016 (vrátane)
Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo) - bez účasti uchádzačov: 23.8.2016

14.06.2016 - Prijímacie konanie 2016 - bakalárske štúdium - výsledky

Výsledky prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú zverejnené
na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/ .

06.06.2015 - Vyhlásenie 10. ročníka ceny BAKALÁR 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

11. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2016.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2016 ::
:: Štatút súťaže ::

03.06.2016 - Harmonogram akademického roku 2015/2016 a 2016/2017

Harmonogram akademického roku 2015/2016 - bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2015/2016 - doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2016/2017 - bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2016/2017 - doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

01.06.2016 - Vyhlásenie 6. ročníka Inžinierskej ceny 2015/2016

Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

6. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2015/2016.

Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu stavebných, strojníckych a elektrotechnických fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.
Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia súťaže. Práce do súťaže nominujú fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách.
:: Vyhlásenie súťaže Inžinierska cena 2015/2016 ::
:: Štatút súťaže ::

31.05.2016 - Doktorandské štúdium - prijímacie konanie 2016

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia od akademického roka 2016/2017 (s nástupom od 1.9.2016)
v týchto študijných odboroch a študijných programoch:

5.1.4 pozemné stavby - teória a konštrukcie pozemných stavieb 
:: témy dizertačných prác ::
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
:: témy dizertačných prác ::
5.1.7 aplikovaná mechanika - aplikovaná mechanika
5.2.8 stavebníctvo - technológia a manažment stavieb
:: témy dizertačných prác ::

::  podmienky prijímacieho konania ::

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi v jednotlivých študijných programoch.  Informácie o témach dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch a tlačivo „Prihláška na doktorandské štúdium“ sú na internetovej adrese www.svf.uniza.sk,
pod záložkou štúdium > doktorandské štúdium.

Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2016.

31.05.2016 - Študovať techniku sa oplatí!

22.04.2016 - ŠVOČ SvF UNIZA 2016 výsledky

Vyhodnotenie fakultného kola súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline konaného 22. 04. 2016
:: výsledky ::

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

10.02.2016 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2016

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala
10. februára 2016 Deň otvorených dverí

10.12.2015 - Externé štúdium - rozvrhy v letnom semestri 2015/2016

 Bakalárske a inžinierske štúdium - externá forma: rozvrhy výučby
v letnom semestri 2015/2016 :: pdf ::

07.10.2015 - Voľby do akademického senátu SvF UNIZA 2015 - výsledky

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
:: Zápisnica o výsledku ::

Členom AS SvF UNIZA sa stala Bc. Erika Sochuliaková,
prvým náhradníkom Ing. Silvia Kuricová, druhým náhradníkom Ing. Matej Blaško
a tretím náhradníkom Ing. Matej Kyselica.
Voľby sa uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

01.09.2015 - Študentské e-mailové kontá

Od 1.9.2015 Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


01.09.2015 - Informácie o štúdiu 2015/2016

10.06.2015 - Výsledky 4. ročníka Inžinierskej ceny 2013/2014

Inžiniersku cenu 2013/2014 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia získala diplomová práca Obnova plavárne (Grössling)

Autor diplomovej práce: Ing. Jozef Dunaj
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Inžinierska cena 2013/2014 je udelená za komplexnosť riešenia obnovy budovy sanáciou jestvujúcich podzemných stavebných konštrukcií, ako aj zvolené technologické postupy pri zachovaní historizujúcich prvkov najmä na 1. nadzemnom podlaží, metódy odstránenia vplyvu vlhkosti, náročnosť témy obnovy historického objektu v historickom centre Bratislavy s množstvom stavebných a architektonických detailov a jej kvalitné spracovanie s výsledkami na okamžité využitie v praxi, prinavrátenie pôvodnej funkcie mestskej plavárne a zachovanie historickej hodnoty stavby.

Odborná porota, udelila tri čestné uznania bez udania poradia, a to:

Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy
Autor diplomovej práce: Ing. Róbert Idunk
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za riešenie vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov podrobnou analýzou, vhodné použitie moderných softvérov na porovnanie zložitých modelov výpočtov s jednoduchými v prospech jednoduchých s odchýlkou 1,5-percenta.

Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
Autor diplomovej práce: Ing. Ondrej Kalus
Vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Muškát, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta
Čestné uznanie je udelené za podrobné ekonomické a technické vyhodnotenie niekoľkých zdrojov tepla pre rodinný dom, vydarenú aplikáciu aj obnoviteľných zdrojov energie, prínos pre praktické využitie.

Multifunkčný bytový dom
Autor diplomovej práce: Ing. Michal Mižák
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marián Vertaľ, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za bezkonfliktný vzťah stavby s prírodným prostredím, originálne riešenie budovy s existujúcimi službami (krčma) a bytového domu.

Blahoželáme!

01.12.2015 - Príkazy a rozhodnutia dekana / vyhlášky dekana 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

30.03.2015 - Erasmus+ mobility

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016
:: pdf ::

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline