Domáce členstvá

Certifikát BIM

Certifikát BIM

BIM

Občianske združenie BIM asociácia Slovensko je nezisková organizácia zameraná na uplatňovanie technológie informačného modelu stavby (z angl. BIM – Building Information Modeling) do odbornej praxe na úrovni všetkých účastníkov projekčného a stavebného procesu v rámci celého životného cyklu stavby. Hlavná náplň občianskeho združenia je propagácia, popularizácia a rozvoj možnosti a uplatnenia tejto technológie v Slovenskej republike.

BIM asociácia Slovensko združuje subjekty, ktoré sa zaoberájú a zaujímajú o problematiku informačného modelu stavby (Building Information Model) a jej implementáciu do stavebnej praxe a facility managementu na Slovensku na úrovni všetkých účastníkov stavebného procesu a v rámci celého životného cyklu stavby. Informačný model stavby má v stavebníctve všestranné uplatnenie.

ZSPZ

Zväz pôsobí na území Slovenskej republiky. Zväz v záujme plnenia svojich cieľov nadväzuje spoluprácu s inými zväzmi a záujmovými združeniami a to tak na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí. Za týmto účelom môže vytvárať spoločné vrcholové orgány zamestnávateľov v Slovenskej republike.

Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti.

Certifikát ZSPS

Certifikát ZSPS

Spolupráca

SKSI

SKSI

SKSI

Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI) je inštitúcia s dlhoročnou a bohatou históriou. Je nástupníckou organizáciou Inžinierskej komory, ktorá bola založená v roku 1913. V roku 1951 však bola zrušená a spolu s ňou aj vtedajšie oprávnenia civilných technikov. Činnosť SKSI bola neskôr znovu obnovená Zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Medzi kľúčové poslania SKSI patria aj dohľad nad odborným, zákonným a čestným výkonom inžinierskeho povolania. SKSI je členom Európskej rady inžinierskych komôr ECEC, Európskej rady stavebných inžinierov ECCE a Medzinárodnej federácia mestského inžinierstva IFME.

SKA

Postavenie: Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave. Bola zriadená 1. júna 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA.

SKA

SKA

FIB

FIB

FIB

fib je jeden z najstarších svetových odborných „spolkov“,  ktorý zakladali najväčšie osobnosti betónu a mostného staviteľstva sveta, akým bol napríklad aj otec predpätého betónu Prof.Freyssinet
Cieľom fibako je uvedené v stanováchje vyvinúť a podporiť na medzinárodnej úrovni štúdium vedeckých a praktických problémovktoré dokážu podporiť technickéekonomické, estetické a enviromentálne inovácie betónových konštrukcií.

Tieto ciele majú byť dosiahnuté:
-     stimuláciou výskumu,
-     syntézou poznatkov z výskumu a praxe,
-     šírením výsledkov prostredníctvom publikácií a organizácie medzinárodných kongresov a sympózií,
-     výrobou odporúčaniami pre navrhovanie a výstavbu betónových konštrukcií,
-     informovaním členov o najnovšom vývoji.

SZVK

SZVK je člen Slovenskej banskej komory. Pôsobenie komory stanovuje zákon NR SR č. 59/98 Z. z. o Slovenskej banskej komore.

 

V roku 2005 sa SZVK stalo členom UEPG. UEPG (Európske združenie výrobcov kameniva) vzniklo za účelom ochrany záujmu priemyslu výroby kameniva na európskej úrovni, hlavne pred Európskou komisiou. V minulom roku oslávilo 20 rokov svojej činnosti a v súčasnosti združuje 22 národných združení.

SZVK

SZVK

FEHRL-Forum of European National Highway Research Laboratories

FEHRL

FEHRL

FEHRL - Fórum európskych národných laboratórií pre výskum na diaľnici - je medzinárodné združenie pozostávajúce z viac ako tridsiatich dvoch národných výskumných a technických inštitútov vrátane členov z členských štátov EÚ, krajín EZVO a krajín východnej Európy, ale aj z Austrálie, Izraela a USA.

Cenná je aj spolupráca s FEHRL, v rámci ktorej sa podarilo získať zahraničné projekty. Vďaka tomu sa môže zviditeľniť Stavebná fakulta, ako aj UNIZA a získať tak poznatky o prebiehajúcich aktivitách v európskom výskumnom priestore.

EUCEET – Sieť európskych stavebných fakúlt

Asociácia EUCEET víta všetky zainteresované strany zaoberajúce sa vzdelávaním a školením v oblasti stavebníctva, vrátane univerzít a iných inštitúcií terciárneho vzdelávania, študentských združení, národných a medzinárodných spoločností v oblasti stavebného inžinierstva, stavebných a konzultačných spoločností.

Hlavným cieľom združenia je podpora spolupráce medzi zainteresovanými stranami s cieľom podporiť osvedčené postupy v oblasti stavebného vzdelávania a odbornej prípravy.

Gallery Item 1

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina