Oblasť medzinárodnej spolupráce

Strategickým cieľom SvF UNIZA je patriť do spoločenstva uznávaných vzdelávacích a výskumných inštitúcií. Aktívne naďalej participovať v medzinárodných organizáciách ako ECTRI, FEHRL, EUROSTRUCT, Polish Academy of Science (PAN), The Visegrad University Association, fib, IABSE, ITA a iné. Ďalšie priority fakulty:

• Výhľadovo zvýšiť zastúpenie na medzinárodnej pôde zintenzívnením mobilít väčšieho počtu pedagógov a študentov, a tým napomôcť rozvoju fakulty v medzinárodnom priestore. Fakulta bude podporovať krátkodobé mobility a stáže pre študentov, prednáškové a výskumné pobyty pre zamestnancov aj mimo mobilitných programov v spolupráci s národnými agentúrami v rámci spolupráce so slovenskou akademickou asociáciou SAAIC, slovenskou informačnou agentúrou SAIA a so zahraničnými partnermi z výskumných inštitúcií a praxe. Participovať a rozvíjať spoluprácu v rámci programu Erasmus+. Zároveň sa odporúča, aby doktorandi počas svojho štúdia absolvovali aspoň jednu stáž alebo výskumný pobyt v zahraničí.

• Nájsť prienik a aktuálnosť medzi výskumnými aktivitami jednotlivých pracovísk fakulty. Výsledkom bude systematizovaný prístup k podávaniu zahraničných grantov vo vzťahu k personálnym a kvalitatívnym kapacitám fakulty. • Zvýšiť podiel výskumných a zahraničných projektov v schémach HORIZON Europe, COST, INTERREG a iné.

• Na nadchádzajúce obdobie sa plánuje zatraktívniť študijný program Civil Engineering Structures na 1 aj 2. stupni, tak aby reflektoval na aktuálne trendy v stavebníctve v zahraničí (napr. digitalizácia, BIM, environmentálne dopady). Pozývať zahraničných od

V minulom roku 2020 došlo k nárastu podaných medzinárodných projektov. Postupne sa do tejto činnosti zapája aj viac pracovníkov fakulty a sú aj príklady dobrej kooperácie so zahraničnými partnermi. Pretrvávajúcim problémom zostáva stále nízka úspešnosť získavania týchto projektov.

Medzinárodné aktivity SvF sú dôležitým nástrojom na udržanie si konkurencieschopnosti v domácom i v európskom priestore. Nárast  a udržanie týchto aktivít je dôležitý pre internacionalizáciu vzdelávacieho procesu a využitie výskumných kapacít budovaných centier v európskych výskumných projektoch aj napriek pretrvávajúcej pandemickej situácii. Vzhľadom na trend vo financovaní domácich výskumných projektov (pokles financií na projekty pri zvyšujúcej sa konkurencii projektov v rámci VEGA, KEGA a APVV), bude musieť SvF aj v nasledujúcom období získavať viac zdrojov z medzinárodnej výskumnej a edukačnej spolupráce.

Na fakulte je stále snaha zvýšiť množstvo a kvalitu podávaných zahraničných projektov, a tak zvýšiť úspešnosť v ich získavaní. V nadchádzajúcom období bude snaha ešte viac zefektívniť systémový prístup k podávaniu projektov, kde pod vedením prodekana a doc. D. Sitányiovej, PhD. budú zapojení a zaškolení do procesov vybraní členovia katedier. Realizovaná bude spolupráca s ohľadom na témy výskumu s Výskumným centrom UNIZA, Univerzitným vedeckým parkom UNIZA, skupinou Eradiate tímu a ostatných centier UNIZA. Úlohou skupiny bude v prvom rade sledovanie výziev na medzinárodné projekty v rámci Horizon 2020, Interreg, Life, Višegrád Funds, COST (výskumné projekty), a následne nájsť prienik a aktuálnosť medzi výskumnými aktivitami jednotlivých pracovísk fakulty.  Výsledkom bude systematizovaný prístup k podávaniu grantov vo vzťahu k personálnym a kvalitatívnym kapacitám fakulty.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina