teória a konštrukcie inžinierskych stavieb v študijnom odbore stavebníctvo

Absolvent je vysokokvalifikovaný odborník v študijnom odbore stavebníctvo s hlavnou orientáciou na teóriu navrhovania a analýzu inžinierskych konštrukcií, dopravných aj pozemných stavieb a ich súčastí. Dokáže tvorivo aplikovať princípy vedeckého bádania, navrhuje nové prístupy a zdokonaľuje existujúce metódy teórie inžinierskych stavieb. Ovláda progresívne nástroje teórie navrhovania a technológie zhotovovania inžinierskych stavieb, ako aj metodológiu ich diagnostiky a rehabilitácií. Teoretické poznatky získané štúdiom dokáže uplatniť v experimentálnej analýze správania sa inžinierskych stavieb a pri ich kombinácii s modelovým riešením a výsledkami numerických simulácií.

Zoznam predmetov vyučovaných v študijnom programe

 

teória a konštrukcie pozemných stavieb v študijnom odbore stavebníctvo

Absolvent doktorandského štúdia je vysokokvalifikovaný odborník v študijnom odbore stavebníctvo s hlavnou orientáciou na teóriu navrhovania architektonických konštrukcií budov a ich súčastí pri teoreticky zdôvodnenej tvorbe progresívnych obalových konštrukcií a ich detailov v súlade s trendami svetového vývoja. Absolvent študijného programu je schopný jasne formulovať vedecký problém, predmet a cieľ výskumu i vývoja v oblasti techniky architektúry, ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja architektonických konštrukcií budov, techniky a klímy umelého životného - architektonického prostredia budov a ich výrobno-technologických procesov v podmienkach ekonomickej efektívnosti, je schopný jasne formulovať prínos výstupov z výskumu pre rozvoj vedy v študijnom odbore a pre stavebno-architektonickú prax a je schopný samostatne vedecky pracovať.

Zoznam predmetov vyučovaných v študijnom programe

 

technológia a manažment stavieb v študijnom odbore stavebníctvo

Absolvent je vysokokvalifikovaný odborník v odbore stavebníctvo s hlavnou orientáciou na teóriu technológie a manažérstvo stavieb. Ovláda vedecké metódy výskumu a dokáže tvorivo aplikovať existujúce metódy a teórie v danej oblasti. Teoretické poznatky získané štúdiom metodiky vedeckej práce dokáže uplatniť v príprave a uskutočnení vedeckého experimentu. Ovláda progresívne metódy matematicko-počítačových simulácií, na základe ktorých optimalizuje systém návrhu stavebných technológií. Je schopný s využitím poznatkov z diagnostiky a teórie pravdepodobnosti navrhovať optimalizáciu údržby, opráv a rekonštrukcií stavieb ako aj optimalizovať technologické postupy vo väzbe na životný cyklus stavieb, ich životnosť a environmentálne aspekty. Vie aplikovať poznatky na zvýšenie bezpečnosti prevádzky dopravných stavieb.

Zoznam predmetov vyučovaných v študijnom programe

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina