Študentské vedecké sily

Pozícia študentskej vedeckej sily na SvF UNIZA umožňuje študentom participovať na vedeckovýskumnej a 

odbornej činnosti fakulty už počas štúdia a získať tak náskok v ďalšom odbornom a kariérnom raste. 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina