Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje 18. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2024. Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu záverečnú bakalársku prácu. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Architektonická tvorba, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a stavby, vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.

V tomto ročníku je spoluorganizátorom naša Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

Ďalšie podrobnosti

Zriaďovatelia Inžinierskej ceny: Slovenská komora stavebných inžinierov (súčasne aj líder odborných garantov), Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú  13. ROČNÍK INŽINIERSKEJ CENY za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2023/2024.

Jej predmetom je zapojenie fakúlt univerzít na Slovensku do celoštátnej Ceny v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Zámerom udeľovania Ceny je motivácia k zdravému súťaženiu zvyšovaním kvality diplomových prác, a tým vedenie ku kvalitnej príprave projektovania v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v profesionálnej kariére autorizovaného inžiniera Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Ďalšie podrobnosti

Záverečný týždeň letného semestra na Stavebnej fakulte v Žiline každoročne patrí odborným exkurziám. Vďaka dlhoročnej spolupráci s našimi partnermi z praxe mohli študenti balkarského aj inžinierskeho stupňa navštíviť niekoľko zaujímavých stavieb.


Prvá zastávka patrila Obaľovačke kameniva spoločnosti COLAS v Mojšovej Lúčke. Nasledovali stavby v blízkosti univerzity a to rezidenčný projekt od Cresco & Licitor s názvom Kvetnica, nájomne byty Samavu a Zuri, ktoré stavia spoločnosť SYTIQ.
V rámci modernizácie železničného uzla Žilina mali študenti možnosť vidieť viaceré objekty -zriaďovaciu stanicu Žilina-Teplička, realizáciu a modernizáciu železničných tratí a nový zavesený most, ktorý bude funkčným prepojením ulíc 1. mája a Ľavobrežnej. Jedná sa o jednu z najväčších investícií Železníc slovenskej republiky. Výstavbu zabezpečuje Združenie pod Dubňom (STRABAG, EUROVIA, Subterra, AŽD Praha). Samozrejme študenti neobišli ani „domácu stavbu“ našej univerzity, konkrétne výstavbu Športovej haly, ktorú zabezpečuje spoločnosť ODU Trade v areáli univerzitného atletického štadióna. Moderné obchodné a kancelárske priestory a zaujímavé technické riešenia mali možnosť študenti vidieť v rámci návštevy technologického centra NORDCITY developerskej spoločnosti Reinoo.

Ďakujeme zástupcom jednotlivých katedier za prípravu prínosných exkurzií pre našich študentov a partnerom z praxe za možnosť navštíviť zaujímavé stavby.

 

Exkurzia Zilina 15 5 2024 obr3  Exkurzia Teplicka 19 4 2024 obr1  Exkurzia Zilina 15 5 2024 obr1 
 20240514 102842  20240425 125552  20240514 103600

Dňa 16. mája 2024 sa uskutočnil XXIV. ročník medzinárodného kola súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt ČR a SR, ktoré tento rok organizovala Stavebná fakulta z Technickej univerzity v Košiciach.  V súťaži bolo prezentovaných  78 súťažných prác zo šiestich stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky. Zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzty v Žiline bolo nominovaných 8 súťažných prác, ktoré podľa svojho zamerania súťažili v 6 sekciách. V troch z nich sa našim študentom podarilo obsadiť krásne miesta na stupňoch víťazov a jedna práca sa stala víťazom študentského hlasovania v príslušnej sekcii.

  • 2. miesto v sekcii Pozemné stavby a architektúra obsadila dvojica spoluautoriek Bc. Natália Hriníková a Bc. Nikola Mihálková s prácou Analýza výsledkov z merania vnútorného prostredia uzavretého veľkopriestorového átria s polykarbonátovým svetlíkom, ktorú autorky vypracovali pod vedením Ing. Petra Juráša, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu.
  • 2. miesto v sekcii Materiálové inžinierstvo získal Bc. Andrej Krištof s prácou Tvorba koróznych máp na Slovensku, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Michala Zahuranca z Katedry stavebných konštrukcií a mostov.
  • 3. miesto v sekcii Stavebná mechanika získala Adriána Langerová s prácou Dynamická odozva koľajového roštu na zaťaženie dopravou, ktorú vypracovala pod vedením Ing. Bibiány Martinovičovej z Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky.
  • Víťazom študentského hlasovania v sekci Pozemné stavby a architektúra sa stal Adam Šangala s prácou Optimalizácia obvodového plášťa drevostavby z hľadiska šírenia tepla v kritických detailoch v nadväznosti na jej konštrukčný systém z CLT panelov a GLT prvkov, ktorú vypracoval pod vedením Ing. Mareka Bartka, PhD. z Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu.

Všetkým naším súťažiacim ďakujeme za výbornú reprezentáciu našej fakulty a víťazom srdečne blahoželáme!

Športový deň Stavebnej fakulty sa tento rok uskutoční 14.5.2024 v areáli internátov Hliny.
Môžete sa tešiť na klasickú ponuku športov, kde si zmerate sily proti spolužiakom, ale aj svojím učiteľom. Pre účastníkov je pripravené chutné občerstvenie. Je udelené aj dekanské voľno.
Tešíme sa na Vás.

Na obrázku môže byť ‎volejbal a ‎text, v ktorom sa píše „‎D ごリに・ 1 کراگ ŠPORTOVÝ STAVEBNEJ FAKULTY 2024 14. máj 2024 o 10:00 Internáty Hliny Futsal Florbal Volejbal mini sútaže Guláš Klobásky Čapované alko/nealko RedBull Captain Jack Počas dša bude prebiehat súbežne akcia rádia RAPEŠ পন MLESNEJ VYCHONT EP2 can ZLINSKA អានស្ត ŽILINSKÁ ZILINSKÁUNIVERZTAVŻILINE UNIVERZITA ŻILINE Stavobna fakulta‎“‎‎

Strana 1 z 30

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina