Štátne skúšky a záverečné práce

Príprava štátnych skúšok 2023/2024

V akademickom roku 2023/2024 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 12. - 19.6. 2024.

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2023/2024 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 12.4.2024.  (Príkaz dekana č. 3/2024 o prihlasovaní sa študentov na štátne skúšky na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024 a Príloha č.1 (prihláška na štátne skúšky) a Príloha č. 2 )

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok

Príkaz dekana č. 8/2024 o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok na  Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Termín odovzdania záverečných prác je do 31. mája 2024 (elektronická verzia), do 7. júna 2024 (tlačená verzia)

Záverečné práce 2023/2024

Smernica č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Metodické usmernenie č. 3/2022 k Smernici č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
Príloha 1 - Vzory popisu dokumentov a príklady bibliografických odkazov
Príloha 2 - Používateľský manuál systému Evidencia záverečných prác
Príloha 3 - Šablóna prác
Dodatok č. 1/2023

Dokumenty a zdroje k záverečným prácam (eVzdelávanie)

Informácie k tlači a viazaniu záverečných prác - EDIS, cenník 2024

Väzbu s chrbtom v dizajne UNIZA v cene 18 EUR si objednávajú študenti osobne v EDISe, študent by si mal doniesť komplet všetky materiály (prácu, výkresy...), ktoré sa budú do väzby vkladať, aby bolo možné pripraviť správnu šírku chrbta.

            B30A4065  

 

Záverečné práce sa odovzdávajú v dvoch tlačených exemplároch a na elektronickom nosiči, pre bakalársku prácu postačuje mäkká väzba, diplomová práca sa odovzdáva v tvrdej väzbe. 

Termín odovzdania záverečných prác je do 31. mája 2024 (elektronická verzia), do 7. júna 2024 (tlačená verzia)

Bakalárska práca
obal / obal CD

Diplomová práca
obal / obal CD

šablóny prezentácií
Diplomová práca 
Bakalárska práca 

šablóny záverečných prác 

šablóna Bakalárskej práce: text
šablóna Diplomovej práce: text

Zoznam záverečných prác s odkladom zverejnenia 2022/2023 

Termíny promócií

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

 

 

27.6.2024   MÚ ZA

 

 

27.6.2024   MÚ ZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina