Štátne skúšky a záverečné práce

Príprava štátnych skúšok 2021/2022

V akademickom roku 2021/2022 sa na SvF UNIZA uskutočnia štátne skúšky v bakalárskom a inžinierskom štúdiu 24. - 31.5. 2022.

Časový plán výberu tém záverečných prác a odovzdávania záverečných prác a prípravy štátnych skúšok

Študenti posledných nominálnych ročníkov, ktorí sa v akademickom roku 2020/2021 zúčastnia štátnej skúšky sa prihlásia na predmety štátnej skúšky a obhajobu záverečnej práce do 25.3.2022 (Príkaz dekana č. 2/2022, Prihláška, Predmety). 

Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov

Príkaz dekana č. 8/2022 o zložení skúšobných komisií na vykonanie štátnych skúšok na Stavebnej fakulteŽilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022

Záverečné práce 2021/2022

Smernica č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

Metodické usmernenie č. 3/2022 k Smernici č. 215 o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
Príloha 1 - Vzory popisu dokumentov a príklady bibliografických odkazov
Príloha 2 - Používateľský manuál systému Evidencia záverečných prác
Príloha 3 - Šablóna prác

Dokumenty a zdroje k záverečným prácam (eVzdelávanie)

Informácie k tlači a viazaniu záverečných prác - EDIS

Termín odovzdania záverečných prác je do 15. mája 2022

Bakalárska práca
obal / obal CD

Diplomová práca
obal / obal CD

šablóny prezentácií
Diplomová práca 
Bakalárska práca 

šablóny záverečných prác z minulého roka

šablóna Bakalárskej práce: text
šablóna Diplomovej práce: text

Termíny promócií

1. stupeň vysokoškolského štúdia (Bc.)

2. stupeň vysokoškolského štúdia (Ing., Mgr.)

 

 

1.7.2022   MÚ ZA

 

 

30.6.2022   MÚ ZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina