Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 04. júla 2024 o 11:00 hod., sa v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA na Novej Menze, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odbornej asistentky Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Zuzany Papánovej, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Vlnové procesy v pružnom polpriestore a šírenie seizmických účinkov"

Názov habilitačnej práce: "Technická seizmicita indukovaná vybranými zdrojmi stavebnej mechanizácie"

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 04. júla 2024 o 09:00 hod., sa v zasadacej sieni Vedeckej rady UNIZA na Novej Menze, Vysokoškolákov 26, 010 01 Žilina, uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Jozefa Gocála, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Odolnosť priečne namáhaných spojov drevených konštrukcií kolíkového typu"

Názov habilitačnej práce: "Skutočné pôsobenie vybraných detailov oceľových a kombinovaných dreveno-oceľových mostných sústav"

2. - 3. októbra 2024 na Žilinskej univerzite v Žiline bude konať 12. ročník konferencie DIM - Dopravná Infraštruktúra v Mestách pod záštitou prof. Ing. Jána ČELKA, CSc. - rektora UNIZA,  Ing. Eriky JURINOVEJ - predsedníčky ŽSK, Mgr. Petra FIABÁNEHO - primátora Žiliny a doc. PaedDr. Jozefa BOŽÍKA PhD. - predsedu ZMOS.


Cieľom konferencie je výmena skúseností v oblasti dopravných problémov miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez rozsiahlych stavebných a technologických opatrení s priamym vplyvom na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie aktuálnych požiadaviek na dopravnú infraštruktúru miest a ich okrajových častí, vyplývajúcich zo zmien migračných návykov obyvateľstva. Bude sa venovať parkovacej politike a jej dopadom na prepravné vzťahy i možnostiam a rizikám využitia alternatívnych pohonov. Súčasťou konferencie bude diskusné fórum s predstaviteľmi MD SR a samosprávy.


V samostatných blokoch budú prebiehať diskusie o nových normách na projektovanie ciest a miestnych ciest, parkovacej politike i možnostiach uplatnenia moderných technológií.

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke konferencie.

DIM - DOPRAVNÁ INFRAŠTRUKTÚRA V MESTÁCH 2024

 POZVNKA SK 2024

 

Vedenie fakulty pozýva všetkých zamestnancov a doktorandov  na Športový deň 2024, ktorý sa bude konať 25. júna 2024 na Atletickom štadióne UNIZA od 09:00 hod. 

Tešíme sa na spoločne strávený čas v neformálnej atmosfére pri športe a guláši!

 

V piatok 14. júna sa v Zasadacej miestnosti Vedeckej rady UNIZA uskutočnila slávnosť pri príležitosti 50. výročia promócie - "Zlatá promócia" absolventov z roku 1974. Prítomní absolventi dennej formy inžinierskeho štúdia
študijného programu Stavebná údržba a rekonštrukcia tratí pôvodne na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy Vysokej školy dopravnej v Žiline sa zišli, aby po päťdesiatich rokoch slávnostne potvrdili svoje inžinierske tituly.

Na Stavebnú fakultu Žilinskej univerzity v Žilne sa pri tejto príležitosti dostavilo 16 inžinierov zo 47 promovaných absolventov v roku 1974. Všetci s úspechom potvrdili, že ich vedomosti a zručnosti, nadobudnuté na našej univerzite, vedeli správne a v plnej miere aplikovať v praxi, boli úspešní nielen na Slovensku a v Čechách, ale aj v zahraničí, preukázali, že vyhoveli všetkým podmienkam, ktoré sú predpísané k potvrdeniu, že titul inžinier získali oprávnene a preto im po zložení zlatého promočného aktu právom prináleží. Absolventi si prebrali "zlaté diplomy" z rúk pána dekana, nasledovali slávnostné príhovory

Celá slávnosť sa niesla vo veľmi príjemnej a neopakovateľnej atmosfére. Želáme novým "zlatým inžinierom" ešte veľa úspechov, zdravia a síl v ďalšom živote, aby stále radi spomínali na roky, ktoré prežili na svojej Alma Mater.

 

  20240614 103617
20240614 101410 20240614 101711
20240614 101916 20240614 103501

Strana 1 z 20

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina