Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2024/2025                                                                     

 Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium na AR 2024/2025

 Dôležité termíny:

 • 31. marca 2024 - zverejnenie tém dizertačných prác / publication of dissertation topics
 • do 31. mája 2024 - podávanie prihlášok na doktorandské štúdium / application deadline
 • 20. júna 2024 - prijímacie konanie na doktorandské štúdium na AR 2024/2025 / the date of the admission procedure 
 

Témy dizertačných prác pre jednotlivé študijné programy doktorandského štúdia na AR 2024/2025

študijný odbor: stavebníctvo

 

Prihláška

Odborová komisia študijného odboru stavebníctvo a pracovné skupiny pre študijné programy doktorandského štúdia na SvF UNIZA

Legislatíva

 • Zákon č. 131/2002 Z.z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Smernica č.108 - Štipendijný poriadok UNIZA
 • Smernica č.110 - Študijný poriadok pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
 • Smernica č.116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov - účinná do 31.08.2023
 • Smernica č.184 - Pravidlá udeľovania ceny rektora Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu
 • Smernica č.206 - Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline
 • Smernica č.215 - o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzite v Žiline
 • Metodické usmernenie č.3/2022 k Smernici č. 215 - o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline
 • Smernica č.216 - Zabezpečovanie kvality doktoranského štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline
 • Smernica č.243 - Smernica o školnom a poplatkoch
 • Príloha č.1 k Smernici č. 243
 • Metodické usmernenie č.1A/2021 - k dochádzke doktorandov Stavebnej fakulty UNIZA a jej evidencii
 • Príkaz dekana č.9/2021 - o výške školného, poplatkoch a platieb spojených so štúdium a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022
 • Príkaz dekana č.4/2022 - o výške školného, poplatkoch a platieb spojených so štúdium a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2022/2023
 • Príkaz dekana č.5/2023 - o výške školného, poplatkoch a platieb spojených so štúdium a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024
 • Príkaz dekana č.11/2021 - o akademickom kalendári pre doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2021/2022
 • Príkaz dekana č.11/2022 - o akademickom kalendári pre doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2022/2023
 • Príkaz dekana č.10/2023 - o akademickom kalendári pre doktorandské štúdium na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2023/2024

Zmeny počas doktorandského štúdia

 

Individuálne študijné a vedecké plány doktoranda na AR 2023/2024

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia


Ročné hodnotenie doktoranda za AR 2023/2024

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina