Centrum výskumu v doprave

 

Centrum výskumu v doprave (CVD) vzniklo schválením jeho štatútu Akademickým senátom Žilinskej univerzity v Žiline dňa 12. 5. 2014 ako samostatné pracovisko Žilinskej univerzity v Žiline podriadené priamo dekanovi Stavebnej fakulty.

CVD je nehmotným výstupom projektu s rovnomenným názvom v rámci výzvy Operačného programu Výskum a vývoj (ITMS 26220220135) ako projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Počas jeho riešenia a aj naďalej pracovníci Stavebnej fakulty úzko spolupracujú s Výskumným ústavom dopravným, a.s., ako žiadateľom nenávratného finančného príspevku.

Poslaním CVD je podporovať aktivity a vykonávať činnosti vo vedeckovýskumnej oblasti, založené na unikátnom zariadení s názvom Simulátor riadenia tunelov (SRT), so zámerom spolupráce univerzity s praxou v problematike dopravných stavieb, ich prevádzky, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Aktívnym využívaním SRT v spolupráci s Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. (NDS), ako jediným správcom a prevádzkovateľom cestných a diaľničných tunelov na Slovensku, prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti a samozáchrane osôb. Spolupracuje so správcom diaľničných tunelov v oblasti evidencie, spracovania dát a vytvárania predikčných modelov na zvýšenie bezpečnosti tunelov v rámci spracovania dát evidencie mimoriadnych udalostí tunela. Vykonáva hodnotenie analýzy rizík tunelov v spolupráci s projekčnými zložkami v rámci technických podmienok a legislatívnych dokumentov platných v Slovenskej republike.

Prístrojové a softvérové vybavenie CVD:

  • simulátor riadenia tunelov,
  • manuálny modul riadenia tunelov,
  • softvér na evidenciu mimoriadnych udalostí tunelov - EMUT,
  • anemometrická mobilná sieť na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu v tuneloch.

Vedúci centra: Ing. Peter Danišovič, PhD.

   

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina