Referát vzdelávania

Mgr. Mariana Hírešová

Monika Ilovská

tel.: +421 41 513 5512

e-mail: fstav-studref@uniza.sk

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária  Kúdelčíková, PhD.

tel.: +421 41 513 6273

e-mail: kudelcikova@uniza.sk

Garanti a študijní poradcovia

Študijný program

Forma

štúdia

Stupeň

štúdia

Garant študijného progarmu

Študijní poradcovia

geodézia
a kartografia

D, E

Bc.

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

Ing. Jakub Chromčák, PhD.

pozemné
staviteľstvo

D

Bc.

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, PhD.
Ing. Marek Bartko, PhD.

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

D, E

Bc.

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

D - AJ

Bc.

technológia
a manažment
stavieb

 

D, E

 

Bc.

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD.

 

pozemné
staviteľstvo

D

Ing.

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. (PS)
Ing. Marek Bartko, PhD. (PS)
Ing. Matúš Farbák, PhD. (NKB)

inžinierske
konštrukcie
a dopravné
stavby

 

D, E

Ing.

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

Ing. Jakub Kraľovanec, PhD. (ODS)
doc. Ing. Eva Remišová, PhD. (CS)
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (ŽS)
Ing. Marek Drličiak, PhD. (PDI) 

D - AJ

Ing.

 

technológia
a manažment
stavieb

 

D, E

 

Ing.

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

Referát pre vedu a výskum

Ing. Andrea Husáriková

tel.: +421 41 513 5549

e-mail: andrea.husarikova@uniza.sk

Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Monika Ilovská

tel.: +421 41 513 5512

e-mail: monika.ilovska@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina