Referát vzdelávania

Mgr. Mariana Hírešová

Monika Ilovská

tel.: +421 41 513 5512

e-mail: fstav-studref@uniza.sk

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária  Kúdelčíková, PhD.

tel.: +421 41 513 6273

e-mail: kudelcikova@uniza.sk

Garanti a študijní poradcovia

Študijný program

Forma

štúdia

Stupeň

štúdia

Garant študijného progarmu

Študijní poradcovia

geodézia
a kartografia

D

Bc.

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

Ing. Jakub Chromčák, PhD.

pozemné
staviteľstvo

D

Bc.

doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.

staviteľstvo

D

Bc.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

Ing. Soňa Masarovičová, PhD.

E

Bc.

Civil Engineering

D

Bc.

technológia
a manažment
stavieb

D

Bc.

doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.

doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD.

E

Bc.

nosné konštrukcie budov

D

Ing.

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

Ing. Matúš Farbák, PhD.

pozemné
staviteľstvo

D

Ing.

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

doc. Ing. Ján Rybárik, CSc.

inžinierske
konštrukcie
a dopravné
stavby

D

Ing.

prof. Ing. Martin Moravčík, PhD.

Ing. Patrik Kotula, PhD.

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.

E

Ing.

Civil Engineering Structures

D

Ing.

plánovanie
dopravnej
infraštruktúry

D

Ing.

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

Ing. Marek Drličiak, PhD.

E

Ing.

technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

D

Ing.

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.

doc. Dr. Ing. Katarína Zgútová

technológia
a manažment
stavieb

E

Ing.

Referát pre vedu a výskum

Ing. Andrea Husáriková

tel.: +421 41 513 5549

e-mail: andrea.husarikova@uniza.sk

Referát pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Mgr. Zuzana Pudiková

tel.: +421 41 513 5801

e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina