geodézia a kartografia

(denná aj externá forma)

Štúdium v externej forme bakalárskeho štúdia je spoplatnené sumou 900,- € na jeden akademický rok.

Trojročné štúdium je zamerané na automatizáciu meračskej, výpočtovej a zobrazovacej činnosti geodeta. Na konci prvého a druhého ročníka absolvuješ dvojtýždňové terénne cvičenie ako aj prax v geodetických firmách. Po skončení štúdia môžeš pracovať v štátnej správe a súkromných firmách alebo začať v danej oblasti podnikať. Ďalšou možnosťou je pokračovanie v inžinierskom štúdiu v programe plánovanie dopravnej infraštruktúry.

Podrobné študijné plány TU.

Podrobné študijné plány pre externú formu TU.

 

inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

(denná aj externá forma)

Štúdium v externej forme bakalárskeho štúdia je spoplatnené sumou 900,- € na jeden akademický rok.

Štúdium v anglickom jazyku je spoplatnené sumou 3 500,- € na jeden akademický rok.

Ako absolvent bakalárskeho štúdia sa uplatníš priamo v procese investičnej výstavby dopravných a pozemných stavieb, ako stavbyvedúci alebo dispečer stavebnej výroby, v stavebnej projekcii alebo v štátnej správe či stavebno-obchodných spoločnostiach. Tento študijný program je akreditovaný aj pre výučbu v anglickom jazyku v dennej forme. Nadväzuje naň program inžinierskeho štúdia inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.

Podrobné študijné plány pre dennú formu TU.

Podrobné študijné plány pre externú formu TU.

 

 technológia a manažment stavieb

(denná aj externá forma)

Štúdium v externej forme bakalárskeho štúdia je spoplatnené sumou 900,- € na jeden akademický rok.

Ako absolvent tohto študijného programu budeš plne akceptovaný v stavebných spoločnostiach a môžeš sa uplatniť v útvaroch investičnej prípravy a realizácie stavieb, či v správe a údržbe dopravných stavieb. Budeš schopný analyzovať a riešiť problémy stavebnej výroby, optimalizovať postupy a zavádzať nové technológie.

Podrobné študijné plány pre dennú formu TU.

Podrobné študijné plány pre externú formu TU.

 

pozemné staviteľstvo

Ako absolvent tohto programu získaš úplné vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore pozemné stavby. Profilovať sa môžeš prostredníctvom širokého spektra voliteľných predmetov orientovaných na stavebnú fyziku a CAD projektovanie. Uplatnenie nájdeš v projektových organizáciách a realizačných firmách zameraných na manažment, výstavbu, údržbu a obnovu budov.

Podrobné študijné plány TU.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina