Vedecká rada Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Členov vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Predsedom vedeckej rady je dekan. Členmi sú prodekani, predseda Akademického senátu fakulty, učitelia, vedeckí pracovníci a významní odborníci z fakultných aj mimofakultných pracovísk schválení akademickým senátom fakulty.

Členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

Predseda

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

- SvF UNIZA, dekan, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2018

Podpredseda

doc. Ing. Matúš Kováč, PhD.

- KCEI SvF UNIZA, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, docent v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2013

Interní členovia:

doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD.

- KSKM SvF UNIZA, prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy, odborná asistentka v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, 2009

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

 - KCEI, SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, 2002

prof. Dr. Ing. Martin Decký

- KCEI SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2011

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

- KPSU SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, pozemné stavby, 2014

doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

- KPSU SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, architektúra a urbanizmus, 2009

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

- KŽSTH SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2009

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

- KGd SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, geodézia a kartografia, 2011

prof. Ing. Emil Kršák, PhD.

- FRI UNIZA, dekan, profesor v odbore aplikovaná informatika, 2021

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

- KSMAM SvF UNIZA, prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť, docentka v odbore matematika, aplikovaná matematika, 2017

prof Ing. Ján Mikolaj, CSc.

- KTMS SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie dopravných stavieb, 1998

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

- KSKM SvF UNIZA, docent v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2019

doc. Ing. Daniel Papán, PhD.

- KSMaM SvF UNIZA, docent v odbore aplikované mechanika, 2021

prof. Ing. Miloš Poliak, PhD.

- FPEDAS UNIZA, dekan, profesor v odbore dopravné služby, 2018

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.

- KCEI SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2014

prof. Dr. Ing. Milan Sága

- SjF UNIZA, dekan, profesor v odbore aplikovaná mechanika, časti a mechanizmy strojov, 2006

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

- KGt SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, stavebníctvo 2015

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

- KSKM SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, 2002

Externí členovia:

prof. Dipl. – Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

- predseda SKSI Bratislava

- KBKM SvF STUBA, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2012

Ing. Ján Bujňák, PhD.

 - Peikko Group Corporation, Lahiti, Fínsko, významný odborník v odbore stavebníctvo

Dr. Ing. Ján Bušovský

 - VALBEK spol. s.r.o., Bratislava, významný odborník v odbore stavebníctvo

Ing. Ján Majerský, PhD.

 - PROMA s.r.o., Bratislava, významný odborník v odbore stavebníctvo

Ing. Slavomír Podmanický

- Cadeco a.s., Bratislava, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

Ing. Richard Púček

- VÁHOSTAV - SK, a.s., Žilina, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

Ing. Róbert Šinály

- Eurovia Sk a.s., Košice, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

RNDr. Pavol Tupý

- Envigeo a.s., Banská Bystrica, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

Ing. Ján Urda, PhD.

- VVÚŽ ŽSR, Žilina, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

Čestní členovia:

prof. Ing. Ján Benčat, CSc.

- SvF UNIZA, emeritný dekan

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.

- FAST VUT Brno, dekan, fyzikální a stavebně materiálové inžinýrství, 2001

prof. Ing. Jiří Máca, Ph.D.

- FAST ČVUT Praha, dekan, teorie stavebných konstrukcí a materiálú, 2007

prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

- SvF TU Košice, dekan, profesor v odbore pozemné stavby, 2008

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

- FAST, VŠB - TU Ostrava, dekanka, architektura a stavitelství, 2019

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

- SvF STU Bratislava, dekan, profesor v odbore stavebníctvo, stavebníctvo, 2013

Zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA

Vedecká rada SvF UNIZA 21.03.2024

Vedecká rada SvF UNIZA 06.06.2024

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam február 2023

Vedecká rada SvF UNIZA 28.03.2023

Vedecká rada SvF UNIZA 1.6.2023

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam október 2023

Vedecká rada SvF UNIZA 3. 2. 2022

Vedecká rada SvF UNIZA 31. 03. 2022

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam máj 2022 / I

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam máj 2022 / II

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam júl 2022

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam august 2022

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam september 2022

Vedecká rada SvF UNIZA 15.04.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 10.06.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 4.11.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 9.12.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 28. máj 2020

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam jún 2020

 

Vedecká rada SvF UNIZA 12. november 2020

Vedecká rada SvF UNIZA 4. apríl 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 26. september 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 28. november 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 15. marec 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 14. jún 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 29. november 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 30. marec 2017

Vedecká rada SvF UNIZA 23. november 2017

Vedecká rada SvF UNIZA 7. apríl 2016

Vedecká rada SvF UNIZA 2. december 2016

Vedecká rada SvF UNIZA 26. marec 2015

Vedecká rada SvF UNIZA 3. december 2015

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina