Vedecká rada Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

Členov vedeckej rady navrhuje a po odsúhlasení Akademickým senátom fakulty vymenúva dekan fakulty. Predsedom vedeckej rady je dekan. Členmi sú prodekani, predseda Akademického senátu fakulty, učitelia, vedeckí pracovníci a významní odborníci z fakultných aj mimofakultných pracovísk schválení akademickým senátom fakulty.

Členovia Vedeckej rady SvF UNIZA

Predseda

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.

- SvF UNIZA, dekan, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2018

Podpredseda

doc. Ing. Peter Koteš, PhD.

- KSKM SvF UNIZA, prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, docent v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2013

Interní členovia:

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.

 - KCEI, SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, 2002

prof. Dr. Ing. Martin Decký

- KCEI SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2011

prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

- KPSU SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, pozemné stavby, 2014

prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.

- KBM FBI UNIZA, profesor v odbore bezpečnostné vedy, doprava, 2011

doc. Ing. Agnes Iringová, PhD.

- KPSU SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, architektúra a urbanizmus, 2009

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

- KŽSTH SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2009

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová

- KGd SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, geodézia a kartografia, 2011

doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

- FRI UNIZA, dekan, docent v odbore aplikovaná informatika, aplikovaná informatika, 2010

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.

- KPSU SvF UNIZA, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy, odborný asistenta,v odbore stavebníctvo, teória a konaštrukcie inžinierskych stavieb, 2007

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

- KSMAM SvF UNIZA, prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť, docentka v odbore matematika, aplikovaná matematika, 2017

doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD.

- KSMAM SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, aplikované mechanika, 2005

prof. Ing. Jozef Melcer, DrSc.

- KSMAM SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, aplikovaná mechanika, 1999

prof Ing. Ján Mikolaj, CSc.

- KTMS SvF UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie dopravných stavieb, 1998

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

- KSKM SvF UNIZA,docent v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2019

prof. Dr. Ing. Milan Sága

- SjF UNIZA, dekan, profesor v odbore aplikovaná mechanika, časti a mechanizmy strojov, 2006

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.

- KGt SvF UNIZA, docentka v odbore stavebníctvo, stavebníctvo 2015

prof. Ing. Josef Vičan, CSc.

- KSKM SvF UNIZA, prorektor pre rozvoj UNIZA, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, 2002

Externí členovia:

prof. Dipl. – Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD.

- predseda SKSI Bratislava

- KBKM SvF STUBA, profesor v odbore stavebníctvo, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, 2012

Dr. Ing. Ján Bušovský

 - VALBEK&PRODEX spol. s.r.o., Bratislava, významný odborník v odbore stavebníctvo

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.

- KKPS SvF STUBA, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie pozemných stavieb, 2011

prof. Dr. Ing. Jozef Komačka

 - TPA s.r.o., Žilina, významný odborník v odbore stavebníctvo

prof. Ing. Karel Kovářík, CSc.

- významný odborník v odbore stavebníctvo, profesor v odbore stavebníctvo, teória a konštrukcie inžinierskych stavieb, 2001

Ing. Slavomír Podmanický

- Reming Consult a.s., Bratislava, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

Ing. Juraj Serva

- Cesty Nitra a.s., Nitra, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

Ing. Róbert Šinály

- Eurovia Sk a.s., Košice, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

RNDr. Pavol Tupý

- Envigeo a.s., Banská Bystrica, významný odborník z praxe v obore stavebníctvo

Čestní členovia:

prof. Ing. Ján Benčat, CSc.

- SvF UNIZA, emeritný dekan,

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr.h.c.

- FAST VUT Brno, dekan, fyzikální a stavebně materiálové inžinýrství, 2001

prof. Ing. Jiří Máca, Ph.D.

- FAST ČVUT Praha, dekan, teorie stavebných konstrukcí a materiálú, 2007

doc. Ing. Peter Mésároš, PhD.

- SvF TU Košice, dekan, docent v odbore stavebníctvo, ekonomika a manažment podniku, 2009

prof. Ing. Martina Peřinková, Ph.D.

- FAST, VŠB - TU Ostrava, dekanka, architektura a stavitelství, 2019

prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.

- SvF STU Bratislava, dekan, profesor v odbore stavebníctvo, stavebníctvo, 2013

Zasadnutia Vedeckej rady SvF UNIZA

Vedecká rada SvF UNIZA 3. 2. 2022

Vedecká rada SvF UNIZA 31. 03. 2022

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam máj 2022

Vedecká rada SvF UNIZA 15.04.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 10.06.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 4.11.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 9.12.2021

Vedecká rada SvF UNIZA 28. máj 2020

Hlasovanie VR SvF UNIZA per rollam jún 2020

 

Vedecká rada SvF UNIZA 12. november 2020

Vedecká rada SvF UNIZA 4. apríl 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 26. september 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 28. november 2019

Vedecká rada SvF UNIZA 15. marec 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 14. jún 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 29. november 2018

Vedecká rada SvF UNIZA 30. marec 2017

Vedecká rada SvF UNIZA 23. november 2017

Vedecká rada SvF UNIZA 7. apríl 2016

Vedecká rada SvF UNIZA 2. december 2016

Vedecká rada SvF UNIZA 26. marec 2015

Vedecká rada SvF UNIZA 3. december 2015

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina