Katedra geotechniky KGt

Profil

Katedra zabezpečuje výučbu geologických a geotechnických predmetov – geológia, inžinierska geológia, hydromechanika a hydrológia, geomechanika, mechanika zemín a zakladanie stavieb, zakladanie stavieb, podzemné stavby a výberových predmetov. Študenti sa počas štúdia oboznámia s horninovým prostredím dopravných a environmentálnych stavieb, jeho fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, procesmi v ňom prebiehajúcimi, ako aj jeho racionálnym využívaním a jeho ochranou. Vedecko-výskumná a odborná činnosť katedry je orientovaná na aktuálne problémy stavebnej praxe, najmä na: špeciálny geotechnický prieskum, navrhovanie a monitorovanie stavieb v zlo-žitom inžinierskogeologickom prostredí novými technológiami.

Vedúca katedry

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD. 
tel.: +421 41 513 5761
e-mail: dana.sitanyiova@uniza.sk
miestnosť: AE120 (1. poschodie)

Zástupkyňa vedúceho katedry

Ing. Soňa Masarovičová, PhD. 
tel.: +421 41 513 5760
e-mail: sona.masarovicova@uniza.sk
miestnosť: AE114

Sekretariát katedry

Ing. Jana Rakytová 
tel.: +421 41 513 5751
e-mail: jana.rakytova@uniza.sk
miestnosť: AE118

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina