Katedra technológie a manažmentu stavieb KTMS

Profil

Katedra technológie a manažmentu stavieb začala pôsobiť 1. júla 2002 odčlenením z Katedry cestného staviteľstva na základe požiadaviek z praxe pre univerzitné vzdelávanie  technológov a  manažérov investičnej prípravy a  výstavby inžinierskych a pozemných stavieb vrátane  ich údržby, opráv, rekonštrukcii a správy.
  
V súčasnosti ako profilová katedra garantuje výučbu nového akreditovaného študijného programu - Technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve. Tým umožní študentom získať znalosti aj v oblasti informačných systémov najmä geografických informačných systémov /GIS/ a informačného modelovania stavieb /BIM/. Spolu s výučbou cudzieho jazyka tak umožňuje absolventom štúdia uplatniť sa v celoeurópskom priestore na miestach  manažérov stavebnej výroby a manažmentu riadenia investičných projektov v stavebníctve.

Od svojho vzniku katedra  zorganizovala množstvo odborných seminárov a konferencii, riadila niekoľko projektov v rámci grantových výziev KEGA,VEGA,APVV ako aj grantov EU - ECOROADS, INTERREG či HORIZONT 2020. Jej členovia sú členmi medzinárodných organizácii -  World Road Association.

Katedra je vybavená špičkovým laboratóriom vysokej medzinárodnej úrovne. Patria k nim prístroje merania komplexného modulu tuhosti a únavy asfaltových zmesí, prototyp zariadenia na akcelerované testovanie vozoviek, ktorému bol  Úradom priemyselného vlastníctva SR udelené osvedčenie užívateľského  vzoru. Katedra vlastní špičkový simulátor bezpečnosti prevádzky tunelov, ktorý umožňuje predikciu rizík bezpečnosti tunelov za rôznych prevádzkových pomerov.

Vedúci katedry

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
tel.: +421 41 513 5850
e-mail: jan.mikolaj@uniza.sk
miestnosť: AE017

Zástupkyňa vedúceho katedry

doc. Ing. Mária Trojanová, PhD.
tel.: +421 41 513 5857
e-mail: maria.trojanova@uniza.sk
miestnosť: AE019

Tajomník katedry

doc. Ing. Juraj Šrámek, PhD.
tel.: +421 41 513 5870
e-mail: juraj.sramek@uniza.sk
miestnosť: AE027

Sekretariát katedry

Ing. Katarína Ilovská 
tel.: +421 41 513 5851
e-mail: fstav-ktms@uniza.sk
miestnosť: AE015

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina