Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Mareka Drličiaka, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 30. mája 2024 o 12:30 hod., sa v zasadacej miestosti dekana SvF AE307 uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry cestného a environmentálneho inžinierstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Mareka Drličiaka, PhD.

Téma habilitačnej prednášky: "Návrh prvkov dopravnej infraštruktúry s využitím dopravných modelov"

Názov habilitačnej práce: "Aplikácia dopravných modelov pri optimalizácii návrhu dopravnej infraštruktúry"

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina